Μέλη

Τακτικό μέλος μπορεί vα γίνει ύστερα απο αιτησή του, οποιοσδήποτε παιδίατρος ελεύθερος επαγγελματίας, ο οποίος ασκεί το επάγγελμα στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με την προϋπόθεση ότι δεν έχει συσταθεί νομότυπα κατά τις διατάξεις του ΑΚ Σωματείο στους εκάστοτε Νομούς των ανωτέρω Περιφερειών με τον ίδιο ή όμοιο σκοπό με τον παρόν Σωματείο. Η εγγραφή του μέλους γίνεται μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Η αίτηση εγγραφής εισάγεται στην πρώτη από της υποβολής της συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.