Καταστατικό

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
«ΕΝΩΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

Τροποποειται το κατατστατικό του σωματείου με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» και διαμορφώνεται ως εξής:

Άρθρο 1
Επωνυμία Έδρα

Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Άρθρο 2
Σκοπός

Το σωματείο έχει αποκλειστικά επιστημονικούς, εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς και επαγγελματικούς μη κερδοσκοπικούς σκοπούς. Συγκεκριμένα σκοποί του Σωματείου είναι:
1. Η συσσωμάτωση των μελών και η με τη συνεργασία, αλληλεγγύη, κοινές ενέργειες και προσπάθειες αυτών, μελέτη, προστασία, διεκδίκηση και προαγωγή των επαγγελματικών, οικονομικών και κοινωνικοασφαλιστικών συμφερόντων τους και η ανύψωση του ηθικού, βιοτικού, πνευματικού, επαγγελματικού και πολιτιστικού τους επιπέδου, όπως και η ψυχαγωγία και προάσπιση των ελεύθερων και δημοκρατικών θεσμών και η κατοχύρωση των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων των μελών του σωματείου.
2. Η παροχή κάθε δυνατής υποστήριξης στα μέλη του.
3. Η διαφώτιση της κοινής γνώμης σε θέματα που άπτονται της κατάστασης και των εν γένει προβλημάτων των μελών του.
4. Η προαγωγή της παιδιατρικής, η συνεχής επιστημονική ενημέρωση των μελών της, η αντιπροσώπευσή τους σε κρατικούς φορείς και γενικότερα το Πανελλήνιο και το Εξωτερικό για επιστημονικά και επαγγελματικά θέματα.
5. Η συμβολή του στην βελτίωση του υγειονομικού επιπέδου του Ελληνικού λαού και η εξυπηρέτηση των υγειονομικών αναγκών του παιδικού πληθυσμού.
6. Η κατοχύρωση ελεύθερης ανταλλαγής επιστημονικών πληροφοριών και ελεύθερης διακίνησης κοινωνικών, πολιτικών και φιλοσοφικών ιδεών.

Άρθρο 3
Μέσα

Τα μέσα για την πραγμάτωση των σκοπών είναι:
1. Η ανάπτυξη κάθε είδους συνδικαλιστικής, μορφωτικής, πολιτιστικής και ψυχαγωγικής δραστηριότητας, διαλέξεις, σεμινάρια, εκδόσεις εντύπων, ψυχαγωγικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, εκδρομές, προβολή ταινιών κλπ. Επίσης η ίδρυση βιβλιοθηκών, εντευκτηρίων, αναγνωστηρίων, λεσχών κλπ.
2. Ο συντονισμός των δραστηριοτήτων του σωματείου με διαρκή επαφή των μελών με λοιπούς φορείς και με την ανάπτυξη στενών δεσμών αλληλεγγύης και συναδέλφωσης μεταξύ των μελών.
3. Η συστηματική παρακολούθηση τω νεότερων εξελίξεων όσον αφορά στους τομείς που ενδιαφέρουν το Σωματείο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η συγκρότηση ομάδων εργασία, εισηγητικών επιστημονικών επιτροπών, επιτροπών μελετών, ως και τεχνικών επιτροπών.
4. Η συνεργασία με δημόσιους, ιδιωτικούς και διεθνείς φορείς που έχουν παρεμφερείς σκοπούς (οργανώσεις, σύλλογοι, ιδρύματα) και ο συντονισμός των προσπαθειών τους.
5. Η κατάρτιση και η υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας ή οιοσδήποτε μορφής συμβάσεως εργασίας με δημοσίους και ιδιωτικούς φορείς καθώς και με την συμμετοχή στις διαιτητικές ρυθμίσεις των συλλογικών διαφορών εργασίας κατά τις σχετικές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.
6. Κάθε άλλο πρόσφορο μέσο κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου για την πραγμάτωση των σκοπών του Σωματείου.
7. Προς επίτευξη των σκοπών του το Σωματείο μπορεί να γίνει μέλος Ομοσπονδίας ή άλλης ένωσης άλλου νομού εφόσον το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 4
Μέλη

Η ένωση αποτελείται από τακτικά, αντεπιστέλλοντα και επίτιμα μέλη
1. Τακτικό μέλος μπορεί να γίνει ύστερα από αίτησή του, οιοσδήποτε παιδίατρος ελεύθερος επαγγελματίας, ο οποίος ασκεί το επάγγελμα στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με την προϋπόθεση ότι δεν έχει συσταθεί νομότυπα κατά τις διατάξεις του ΑΚ Σωματείο στους εκάστοτε Νομούς των ανωτέρω Περιφερειών με τον ίδιο ή όμοιο σκοπό με τον παρόν Σωματείο. Η εγγραφή του μέλους γίνεται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Η αίτηση εγγραφής εισάγεται στην πρώτη από της υποβολής της συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Αντεπιστέλλοντα μέλη μπορούν να γίνουν παιδίατροι που ασκούν το
επάγγελμα εκτός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας , στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Τα μέλη αυτά μπορούν να παρακολουθούν τις επιστημονικές συνεδριάσεις, να συμμετέχουν στις συζητήσεις και να κάνουν ανακοινώσεις επιστημονικού περιεχομένου. Δεν έχουν όμως το δικαίωμα ψήφου, εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
3. Επίτιμο μέλος γίνεται μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, άτομο που έχει προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στο Σωματείο ή εργάσθηκε για τους ίδιους σκοπούς. Τα επίτιμα μέλη στερούνται του δικαιώματος ψήφου, εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

Άρθρο 5
Δικαιώματα των μελών

Τα τακτικά μέλη έχουν δικαίωμα να μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις, να ψηφίζουν να εκλέγουν και να εκλέγονται, να προτείνουν οτιδήποτε κρίνουν ότι συντελεί στην επίτευξη των σκοπών του συλλόγου με έγγραφη ή προφορική πρότασή τους προς τα όργανα της διοίκησης που είναι υποχρεωμένα να απαντήσουν στην πρόταση αύτη. Έχουν το δικαίωμα του λόγου και της κριτικής, ως και του ελέγχου της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 6
Υποχρεώσεις των μελών

Τα τακτικά μέλη έχουν την υποχρέωση να εργάζονται για την προαγωγή των σκοπών του Σωματείου και να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα, που αντιστρατεύεται του σκοπούς του, καθώς και να καταβάλλουν τη συνδρομή που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 7
Πειθαρχικές Κυρώσεις

1. Κάθε μέλος που οι δράστηριότητές του είναι ενάντιες προς τους σκοπούς του Σωματείου ή εμποδίζουν την εκτέλεση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης ή η συμπεριφορά του δεν είναι ασυμβίβαστη με τους σκοπούς του σωματείου και την ιδιότητα του ιατρού υποβάλλεται στις παρακάτω πειθαρχικές κυρώσεις ανάλογα με την βαρύτητα της πράξης του:
1.1 Γραπτή επίπληξη.
1.2 Προσωρινή αποβολή έως ένα έτος.
1.3 Διαγραφή.
Οι ποινές επιβάλλονται ύστερα από έγγραφη πρόταση οποιουδήποτε μέλους, με απόφαση της Γενική Συνέλευσης, η οποία συγκαλείται προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο και αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.
7. Το αντιμέτωπο με πειθαρχική ποινή μέλος ειδοποιείται σχετικώς και καλείται εγγράφως και με απόδειξη να απολογηθεί εντός δέκα ημερών από τη σχετική κλήση. Αν δεν παρουσιαστεί η ποινή επιβάλλεται και χωρίς απολογία.
8. Είναι δυνατή η ανάκληση της ποινής που γίνεται σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία.
9. Μέλος μπορεί να παραιτηθεί εκουσίως από το Σωματείο, μετά από έγγραφη αίτησή του στο Διοικητικό Συμβούλιο και αμέσως μετά την υποβολή της.
10. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του μπορεί να διαγράψει μέλη που καθυστερούν τη συνδρομή δύο ή περισσοτέρων ετών μετά από έγγραφη ειδοποίηση τους. Το διαγραφέν μέλος, το οποίο καταβάλει τις καθυστερημένες εισφορές μέσα σε ένα εξάμηνο από τη διαγραφή του, επανεγγράφεται στο Σωματείο μετά από αίτησή του εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο.
11. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα να παραγράφει οφειλές από συνδρομές μελών για διάστημα που βρέθηκαν σε ανικανότητα για εργασία πέρα από ένα μήνα.

Άρθρο 8
Οργανα

Όργανα του Σωματείου είναι:
1. Η Γενική Συνέλευση
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο και
3. Η Ελεγκτική Επιτροπή

Άρθρο 9
Γενική Συνέλευση

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Σωματείου και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν έχει ανατεθεί από το νόμο και το παρόν καταστατικό σε άλλα όργανα. Αποφασίζει για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα, κανονικά υπαγόμενο στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου, που θα υπαχθεί σε αυτήν μετά από απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας του όλου αριθμού των μελών της.
2. Η Γενική Συνέλευση ασκεί εποπτεία στα άλλα όργανα, έχει δε αποκλειστική αρμοδιότητα:
2.1 Να κρίνει τον απολογισμό του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου.
2.2 Να εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εφορευτικής και
της Ελεγκτικής Επιτροπής.
2.3 Να αποφασίζει για την έγκριση του προϋπολογισμού και του ισολογισμού και να κρίνει για την απαλλαγή ή όχι του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη σύμφωνα με την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής.
2.4 Να αποφασίζει για την τροποποίηση του καταστατυ<ού. 2.5 Να αποφασίζει για τη διάλυση του Σωματείου και την διάθεση της περιουσίας του. 3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών εκτός των περιπτώσεων των άρθρων 99 και 100 ΑΚ 4. Οι ψηφοφορίες που αναφέρονται σε εκλογές συλλογικών οργάνων, θέματα εμπιστοσύνης προς τη διοίκηση, έγκριση λογοδοσίας, προσωπικά εν γένει ζητήματα διεξάγονται με μυστική ψηφοφορία, διαφορετικά είναι άκυρες. Οι ψηφοφορίες για άλλα θέματα γίνονται δια της ανατάσεως της χειρός, ουδέποτε όμως δια βοής. Κάθε χρόνο συγκαλείται μια τακτική Γενική Συνέλευση, στο πρώτο 15ήμερο του Φεβρουάριου. Κατ' αυτήν, γίνεται ενημέρωση των μελών του Σωματείου για τις εργασίες αυτού και συζητούνται επίκαιρα θέματα, ανακοινώνεται η έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου του παρελθόντος έτους, υποβάλλεται προς έγκριση ο απολογισμός και η έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής, κατατίθεται δε προς έγκριση ο προϋπολογισμός του τρέχοντος έτους. 5. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που την προκηρύσσει 15 ημέρες τουλάχιστον πριν την διεξαγωγής της. Η πρόσκληση κοινοποιείται στα μέλη με κάθε πρόσφορο τρόπο, με κοινό ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή και τηλεφωνικά, αναρτάται δε σε εμφανές σημείο του Σωματείου στα γραφεία του ή την ιστοσελίδα του, μπορεί δε κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου να δημοσιευτεί και στον τοπικό τύπο και πρέπει οπωσδήποτε να καθορίζει τόπο, χρόνο και τα προς συζήτηση θέματα. 6. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία με την παρουσία του 1/3 των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών. Στην περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας διενεργείται νέα ακόμα και την ίδια ημέρα, το αργότερο όμως εντός μιας εβδομάδας σε τόπο και χρόνο που ορίζει η πρόσκληση. Κατά την επαναληπτική Συνέλευση υπάρχει απαρτία ανεξαρτήτως του αριθμού των παρόντων μελών. 7. Κάθε μέλος μπορεί να εκπροσωπήσει στην Γενική Συνέλευση μέχρι ένα οπόν μέλος με έγγραφη εξουσιοδότηση. 8. Η Γενική Συνέλευση συζητεί και αποφασίζει μόνο πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, κάθε δε άλλο θέμα, που δεν αναγράφεται στην ημερήσια διάταξη, μπορεί να τεθεί και αποφασίζεται αν θα συζητηθεί ή όχι. 9. Στις Γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, τηρεί δε τα πρακτικά αυτής ο Γραμματέας.

Άρθρο 10
Έκτακτη Γενική Συνέλευση

1. Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται για σοβαρά θέματα του Σωματείου με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή τουλάχιστον τριών μελών του ή σε περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο αδρανεί ή αρνείται, με έγγραφη αίτηση της Ελεγκτικής Επιτροπής ή ενός δεκάτου των μελών του Σωματείου. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο μέσα σε επτά ημέρες το αργότερο από την υποβολή της αίτησης, να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση.
2. Στις Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις και αφού διαπιστωθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση ορίζει δια ανατάσεως των χειρών τον προεδρεύοντα, οποίος μπορεί να είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Η πρόσκληση ή αίτηση, πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης
4. Στην ειδική περίπτωση παραίτησης ή έλλειψης του Διοικητικού Συμβουλίου και δέκα μόνο μέλη του Σωματείου μπορούν να συγκαλέσουν Έκτακτη Γενική Συνέλευση με σκοπό να εκλέξει Διοικούσα Επιτροπή και ενδεχομένως να προκηρύξει εκλογές. Στην περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο προτίθεται να παραιτηθεί σαν σώμα, υποχρεούται προηγουμένως να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση και να θέσει σε αυτή το θέμα της παραιτήσεως. Αν δεν το κάνει αυτό η Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται με τον παραπάνω τρόπο.
5. Η καταστατική Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη τόσο για την τροποποίηση των διατάξεων του καταστατικού όσο και για τη διάλυση του Σωματείου, απαιτείται όμως παρουσία του μισού τουλάχιστον αριθμού των μελών του συλλόγου και πλειοψηφία των παρόντων.

Άρθρο 11
Διοικητικό Συμβούλιο

1. Το Σωματείο διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται όπως προβλέπεται. Ο αριθμός των μελών καθορίζεται σε επτά τακτικά και τρία αναπληρωματικά. Η θητεία του είναι διετής. Παρατείνεται μέχρι την εκλογή της νέας διοικήσεως εντός το πολύ για ένα τρίμηνο.
2. Το νεοεκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται υποχρεωτικά εντός οκτώ ημερών από τη εκλογής του υπό την προεδρία εκείνου που πήρε τις περισσότερες ψήφους (σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση) και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία των μελών Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Ταμία και τρία μέλη. Αυτός που πήρε τις περισσότερες ψήφους καλεί στην ίδια συνεδρίαση και το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο να παραδώσει στο νέο τα κλειδιά, τις σφραγίδες, το αρχείο και την περιουσία του Σωματείου με πρωτόκολλο παραλαβής που υπογράφεται από τα δύο προεδρεία.
3. Όποιος διετέλεσε πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου για δύο θητείες δεν μπορεί να είναι υποψήφιος για την θέση του προέδρου. Αν παραιτηθεί πριν τη λήξη της θητείας του θεωρείται ότι την έχει εξαντλήσει. Τα παραιτούμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αναπληρώνονται από τους επιλαχόντες με σειρά ψήφων. Ως παραίτηση θεωρείται και η αδικαιολόγητη απουσία μέλους από τέσσερις συνεχείς συνεδριάσεις. Αν παραιτηθούν ταυτόχρονα τρία ή περισσότερα μέλη συγκαλείται Έκτακτη Γενική Συνέλευση με σκοπό να εκλέξει καινούριο Διοικητικό Συμβούλιο.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον τρεις φορές τον χρόνο. Συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τρία μέλη, με κοινοποίηση τουλάχιστον 24 ώρες πριν και με αναφορά του χώρου, χρόνου και των προς συζήτηση θεμάτων. Η κοινοποίηση γίνεται με τον τρόπο που περιγράφεται στο άρθρο 9. Για να συνεδριάσει εγκύρως το Διοικητικό Συμβούλιο, απαιτείται απαρτία πέντε εκ των μελών του, άλλως η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται με απαρτία τριών μελών.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έκτακτα κάθε φορά που το καλεί ο πρόεδρος ή δύο εκ των μελών του. Κάθε μέλος μπορεί να προτείνει θέματα για συζήτηση. Όλες οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου αναθεωρούνται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
6. Το Διοικητικό Συμβούλιο παύεται, πριν από τη λήξη της θητείας του, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που παίρνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Ειδικά σε αυτή την περίπτωση, απαιτείται απαρτία του ενός δευτέρου των μελών του Σωματείου.

Άρθρο 12
Αρμοδιότητες μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί το Σωματείο έναντι τρίτων προσώπων, φυσικών ή νομικών, ενώπιον δημοσίων υπηρεσιών, των Δικαστηρίων και κάθε άλλης αρχής. Παρέχει ειδική και γενική εντολή εκπροσωπήσεως του Σωματείου και δύναται αν τις ανακαλεί. Υπογράφει τα πρακτικά, τα εντάλματα πληρωμών και τις εντολές εισπράξεως χρημάτων και γενικά κάθε εξερχόμενο έγγραφο.
2. Ο αντιπρόεδρος αντικαθιστά τον πρόεδρο όταν αυτός απουσιάζει.
3. Ο γενικός γραμματέας ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, κρατάει τα πρακτικά των συνεδριάσεων, τα οποία υπογράφουν όλα τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συνυπογράφει κάθε έγγραφο μαζί με τον πρόεδρο, έχει την ευθύνη των βιβλίων του Σωματείου πλην του ταμείου και φυλάσσει τη σφραγίδα του Σωματείου. Σε περίπτωση κωλύματος αντικαθίσταται από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Ο ταμίας έχει την ευθύνη του ταμείου του Σωματείου και ελέγχεται από την Ελεγκτική Επιτροπή για την καλή οικονομική διαχείριση του Σωματείου. Ενεργεί τις πληρωμές με βάση τα εντάλματα πληρωμών που έχει υπογράψει ο πρόεδρος και εισπράττει χρήματα εκδίδοντας τις σχετικές αποδείξεις. Εκπροσωπεί το Σωματείο ενώπιον των φορολογικών αρχών. Ενεργεί αναλήψεις χρηματικών ποσών από τραπεζικούς λογαριασμούς του Σωματείου.
5. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να καθαιρεθεί για παράβαση των καθηκόντων του, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μόνο και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Την πρόταση μομφή μπορεί να την κάνει το 1/10 των μελών του συλλόγου.

Άρθρο 13
Ελεγκτική Επιτροπή

1. Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία τακτικά και δύο αναπληρωματικά μέλη. Εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση του Φεβρουάριου για διετή θητεία με καθήκον την άσκηση ταμειακού και διαχειριστικού ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου και υποβολή σχετικής έκθεσης στην επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση ή σε έκτακτη Γενική Συνέλευση, αν αυτή το κρίνει απαραίτητο ή αν ζητηθεί.
2. Η Ελεγκτική Επιτροπή εκλέγει τον πρόεδρό της, ο οποίος διευθύνει τις εργασίες της.
3. Η Ελεγκτική Επιτροπή έχει δικαίωμα να ζητήσει και το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να δώσει οποιοδήποτε έγγραφο στοιχείο ή πληροφορία που κρίνονται σκόπιμα για την άσκηση του ελεγκτικού της έργου.
4. Τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής δεν μπορούν να θέσου υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 14
Εκλογικό Σύστημα

Οι εκλογές λαμβάνουν χώρα κατά την τακτικής Γενική Συνέλευση του Φεβρουάριου κατά τα έτη που λήγει η θητεία του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου. Μετά την ολοκλήρωση του απολογισμού και της έκθεσης πεπραγμένων και έγκρισης ισολογισμού η Γενική Συνέλευση εκλέγει τρία μέλη ως Εφορευτική Επιτροπή τα οποία επιστατούν κατά την εκλογική διαδικασία και τα οποία δεν είναι υποψήφιοι. Κάθε μέλος που θέλει να λάβει μέρος στις εκλογές ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον επτά ημέρες από τη Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει ενιαία λίστα με του υποψηφίους και ετοιμάζει σχετικά ψηφοδέλτια. Κάθε μέλος μπορεί να θέσει έως επτά σταυρούς προτίμησης για το Διοικητικό Συμβούλιο και τρεις για την Ελεγκτική Επιτροπή. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. Η ψηφοφορία είναι μυστική. Η καταμέτρηση των ψήφων γίνεται αμέσως από την Εφορευτική Επιτροπή και το αποτέλεσμα ανακοινώνεται άμεσα.

Άρθρο 15
Πόροι του Σωματείου

Πόροι του Σωματείου είναι:
1. Η ετήσια συνδρομή των μελών.
2. Δωρεές και κάθε εκούσια προσφορά μελών ή τρίτων. Απαγορεύονται δωρεές υπό όρους.
3. Τα έσοδα από την περιουσία και από τις διάφορες εκδηλώσεις, ιδίως επιστημονικές, εκπαιδευτικές, κοινωνικές και κάθε άλλη νόμιμη ενέργεια του Σωματείου που τείνει στον προσδιορισμό εσόδων.
4. Οι συγκεντρώσεις ποσών μεταξύ των μελών για συγκεκριμένο σκοπό που αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση.
5. Κάθε άλλος νόμιμος πόρος

Άρθρο 16
Διαγραφή μέλους για μη καταβολή

Μέλος που καθυστερεί την εκπλήρωση οικονομικών του υποχρεώσεων πάνω από ένα έτος διαγράφεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Προς επανάκτηση τών δικαιωμάτων του απαιτείται νεα εγγραφή. Το ύψος της ετήσιας τακτικής εισφοράς καθορίζεται πάντα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αρθρο 17
Γενικές Διατάξεις

Κάθε τι που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, ρυθμίζετε σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί σωματείων και τον Αστικό Κώδικα.

Άρθρο 18
Σώμα Αντιπροσώπων

1. Το σώμα αντιπροσώπων εκπροσωπεί το Σωματείο στις Γενικές Συνελεύσεις της Ομοσπονδίας που τυχόν ανήκει.
2. Εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση είτε ταυτόχρονα με το Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή, είτε σε ιδιαίτερη εκλογική διαδικασία με μοναδικό θέμα την εκλογή αντιπροσώπων προς την υπερκείμενη οργάνωση ή Ομοσπονδία. Η εκλογή του γίνεται με το ίδιο εκλογικό σύστημα με αυτό του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Το μέτρο των αντιπροσώπων, ο αριθμός αυτών και η θητεία του ορίζεται σύμφωνα με το καταστατικό της εκάστοτε Ομοσπονδίας.
4. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να καλείται το σύνολο του Σώματος Αντιπροσώπων στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε ιδιαίτερες συνεδριάσεις υπό την προεδρεία του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου για το συντονισμό της δράσης του Σωματείου στα πλαίσια των εργασιών της Ομοσπονδίας που ανήκει.
5. Το παρόν καταστατικό, το οποίο αποτελείται από 18 άρθρα, εγκρίθηκε σήμερα από τη Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου, η οποία συγκλήθηκε για το σκοπό αυτό και θα ισχύσει αμέσως μετά από τη δικαστική αναγνώρισή του και την εγγραφή του στα τηρούμενα βιβλία των σωματείων του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.
6. Θεσσαλονίκη, 14 Νοεμβρίου 2012
7. Τα μέλη του Σωματείου